Akcja Katolicka

STATUT AKCJI KATOLICKIEJ W POLSCE

Akcja Katolicka jest stowarzyszeniem katolików świeckich, którzy w zorganizowanej formie najściślej współpracują z hierarchią kościelną w realizacji ogólnego celu apostolskiego Kościoła (Por. KK, n. 33; DA, n. 20; DM, n. 15). Rację swego istnienia Akcja Katolicka znajduje w prawdzie o Kościele. Zorganizowana współpraca świeckich z hierarchią Kościoła w realizowaniu apostolskiej misji należy od czasów apostolskich do stałej i owocnej tradycji Kościoła (Por. Rz 16, 3; Flp 4, 3). W naszych czasach wagę tej współpracy, będącej wyrazem nie tylko przynależności do Kościoła, ale bycia Kościołem podkreślił II Sobór Watykański i Magisterium Posoborowe. Także Ojciec Święty Jan Paweł II mówiąc o wiernych świeckich, którzy ,,winni poczuć się rzeczywistymi podmiotami w życiu Kościoła" wskazał na szczególne znaczenie Akcji Katolickiej, jako niezastąpionego środka formacji apostolskiej świeckich. Akcja Katolicka była w Polsce żywa i przyniosła wiele owoców. ,,Trzeba więc, aby na nowo odżyła. Bez niej bowiem infrastruktura zrzeszeń katolickich w Polsce byłaby niepełna" (Przemówienie Jana Pawła II do biskupów polskich podczas wizyty ,,Ad limina", 12.01.1993 r.). Podejmując wezwanie Ojca Świętego Konferencja Episkopatu Polski powołała do życia Akcję Katolicką w Polsce, która jeszcze bardziej włączy ludzi świeckich w budowanie Kościoła Chrystusowego oraz w zorganizowaną misję apostolską, dzięki której będą mogli ,,czynić obecnym i aktywnym Kościół w takich miejscach i takich okolicznościach, gdzie jedynie przy ich pomocy stać się on może solą ziemi" (KK, n. 33). Akcja Katolicka jest stowarzyszeniem, w którym katolicy świeccy mogą realizować to powołanie, jakie otrzymali na mocy sakramentów Chrztu i Bierzmowania (Por. KK, n. 33).

 • ROZDZIAŁ I, Postanowienia ogólne (art. 1- art. 8)
 • ROZDZIAŁ II, Cel i działalność Akcji Katolickiej (art. 9 - art. 10)
 • ROZDZIAŁ III, Członkowie Akcji Katolickiej, ich prawa i obowiązki (art. 11 - art. 19)
 • ROZDZIAŁ IV, Struktura organizacyjna (art. 20)
   1. 1.Diecezjalne Instytuty Akcji Katolickiej (art. 21 - art. 33)
    2.Parafialne Oddziały Akcji Katolickiej (art. 34 - art. 47)
    3.Krajowy Instytut Akcji Katolickiej (art. 48 - art. 61)
 • ROZDZIAŁ V, Zasady sprawowania funkcji (art. 62 - art. 65)
 • ROZDZIAŁ VI, Majątek Akcji Katolickiej (art. 66 - art. 69)
 • ROZDZIAŁ VII, Zmiana statutu i rozwiązanie Akcji Katolickiej (art. 70 - art. 73)
 • ROZDZIAŁ VIII, Przepisy przejściowe (art. 74)
RODZIAŁ I

Postanowienia ogólne

Art. 1.

   1. Akcja Katolicka w Polsce, zwana dalej Akcją Katolicką, jest według Kodeksu Prawa Kanonicznego (KPK) publicznym stowarzyszeniem wiernych erygowanym przez Konferencję Episkopatu Polski, działającym w całym kraju (KPK kan.312 par.1 p.2), a w rozumieniu Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej jest organizacją kościelną (art. 34 ust. 1).
   2. Akcję Katolicką w diecezji eryguje Biskup Diecezjalny.
   3. Akcja Katolicka rządzi się niniejszym statutem zatwierdzonym przez Konferencję Episkopatu Polski.

Art. 2.

   1. Akcja Katolicka, jako stowarzyszenie ogólnopolskie, posiada osobowość prawną w Rzeczypospolitej Polskiej (Rozporządzenie Ministra - Szefa Rady Ministrów z dnia 19. 01. 1996 r, Konkordat art. 4 ust. 3).
   2. Akcja Katolicka, jako stowarzyszenie diecezjalne, nabywa osobowość prawną w trybie analogicznym jak stowarzyszenie ogólnopolskie.

Art. 3.

   1. Siedzibą władz Akcji Katolickiej w diecezji jest stolica diecezji.
   2. Siedzibą władz Akcji Katolickiej w Polsce jest Warszawa.

Art. 4.

   Akcja Katolicka w diecezji działa pod zwierzchnictwem swojego Biskupa Diecezjalnego, a Akcja Katolicka w Polsce działa pod zwierzchnictwem Konferencji Episkopatu Polski (KPK kan.315).

Art. 5.

   Biskup Diecezjalny sprawuje opiekę nad działalnością Akcji Katolickiej w diecezji przez mianowanego przez siebie Diecezjalnego Asystenta Kościelnego. Konferencja Episkopatu Polski sprawuje opiekę nad działalnością Akcji Katolickiej poprzez Krajowego Asystenta Kościelnego.

Art. 6.

   Osoby sprawujące funkcje w statutowych organach wykonawczych Akcji Katolickiej nie mogą jednocześnie sprawować kierowniczych stanowisk w partiach politycznych (KPK kan.317 par. 4 ).

Art. 7.

   Akcja Katolicka jako stowarzyszenie katolików świeckich posiadające właściwy sobie charyzmat, współpracuje z innymi stowarzyszeniami katolików świeckich (KPK kan. 328 i ruchami kościelnymi.

Art. 8.

   1. Patronem Akcji Katolickiej w Polsce jest św. Wojciech.
   2. Świętem Akcji Katolickiej jest Niedziela Chrystusa Króla Wszechświata.
   3. Akcja Katolicka posiada swój sztandar i hymn.

RODZIAŁ II

Cel i działalność Akcji Katolickiej

Art. 9.

   1. Celem Akcji Katolickiej jest pogłębianie formacji chrześcijańskiej oraz organizowanie bezpośredniej współpracy katolików świeckich z hierarchią kościelną w prowadzeniu misji apostolskiej Kościoła.
   2. Akcja Katolicka realizuje swój cel przez:pogłębienie życia religijnego, moralnego, intelektualnego i kulturalnego oraz ukierunkowanie na zadania apostolskie,przenikanie wartościami ewangelicznymi życia społecznego,zajmowanie stanowiska w sprawach publicznych Kościoła, a zwłaszcza reagowanie na zagrożenia wiary i moralności chrześcijańskiej,kształcenie działaczy katolickich i wychowanie ich do aktywności w życiu społecznym, gospodarczym, kulturalnym i politycznym.

Art. 10.

   Akcja Katolicka może prowadzić:
   1. działalność oświatową i wychowawczą,
   2. działalność kulturalną i informacyjno-wydawniczą,
   3. działalność dobroczynną,
   4. działalność turystyczno - sportową,
   5. działalność gospodarczą.

RODZIAŁ III

Członkowie Akcji Katolickiej, ich prawa i obowiązki

Art. 11.

   Wśród członków Akcji Katolickiej wyróżnia się: 1. zwyczajnych, 2. wspierających.

Art. 12.

   1. Członkiem zwyczajnym Akcji Katolickiej może zostać katolik świecki, który ukończył 18 rok życia.
   2. Przyjęcie do Akcji Katolickiej poprzedza odbycie rocznego stażu kandydackiego. W uzasadnionych przypadkach staż kandydacki może być skrócony.
   3. Młodzież od 16 do 18 roku życia uczestniczące w działalności Akcji Katolickiej mają status kandydata.
   4. Członek zwyczajny Akcji Katolickiej może należeć do innych stowarzyszeń, które nie sprzeciwiają się wartościom i zasadom nauki społecznej Kościoła.

Art. 13.

   1. Warunkiem przyjęcia na członka Akcji Katolickiej jest oświadczenie o gotowości wstąpienia do Akcji Katolickiej złożone w formie pisemnej, skierowane do Zarządu Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej.
   2. Uchwałę w sprawie przyjęcia na członka Akcji Katolickiej oraz skrócenia stażu kandydackiego podejmuje Zarząd Diecezjalnego Instytutu na wniosek Zarządu Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej zawierający opinię parafialnego Asystenta Kościelnego.
   3. Do czasu ustanowienia organów Akcji Katolickiej, ich czynności, o których mowa w ust. 1 i 2, przejmują odpowiednio parafialni i diecezjalni Asystenci Kościelni.

Art. 14.

   Członkom zwyczajnym Akcji Katolickiej przysługują następujące prawa: 1. udział w przedsięwzięciach podejmowanych przez Akcję Katolicką, 2. czynne i bierne prawo wyborcze w wyborach do władz Akcji Katolickiej.

Art. 15.

   Do obowiązków członków zwyczajnych Akcji Katolickiej należy: 1. realizowanie celów Akcji Katolickiej, 2. przestrzeganie postanowień statutu i regulaminów Akcji Katolickiej oraz stosowanie się do uchwał władz Akcji Katolickiej, 3. płacenie składki członkowskiej, ustalonej przez Walne Zebranie członków Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej.

Art. 16.

   Członkiem Akcji Katolickiej nie może być ten, kto publicznie odstąpił od wiary katolickiej, zerwał ze wspólnotą kościelną, albo podlega ekskomunice deklarowanej lub wymierzonej wyrokiem (KPK kan. 316 par.1).

Art. 17.

   Członkiem wspierającym Akcji Katolickiej może być: 1. osoba fizyczna, 2. osoba prawna, 3. zrzeszenia katolickie nie posiadające osobowości prawnej.

Art. 18.

   Członkom wspierającym Akcji Katolickiej przysługuje prawo udziału w przedsięwzięciach podejmowanych przez Akcję Katolicką.

Art. 19.

   Członkostwo w Akcji Katolickiej ustaje w przypadku: 1. rezygnacji zgłoszonej na piśmie do właściwego Zarządu Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej, złożonej za pośrednictwem Władz Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej, 2. wykluczenia z Akcji Katolickiej uchwałą Zarządu Diecezjalnego Instytutu w razie naruszenia przepisów statutu lub regulaminów, z zachowaniem prawa odwołania do Biskupa Diecezjalnego, 3. śmierci.

RODZIAŁ IV

Struktura organizacyjna

Art. 20.

   Strukturami organizacyjnymi Akcji Katolickiej są: Diecezjalne Instytuty Akcji Katolickiej. Parafialne Oddziały Akcji Katolickiej. Krajowy Instytut Akcji Katolickiej.

Diecezjalne Instytuty Akcji Katolickiej

Art. 21

   Organami Akcji Katolickiej w diecezji są: 1. Rada Diecezjalnego Instytutu. 2. Zarząd Diecezjalnego Instytutu. 3. Komisja Rewizyjna.

Art. 22.

   1. W skład Rady Diecezjalnego Instytutu wchodzą prezesi Parafialnych Oddziałów Akcji Katolickiej.
   2. Biskup Diecezjalny może powołać do Rady innych członków Akcji Katolickiej działającej w diecezji.

Art. 23.

   1. Rada Diecezjalnego Instytutu odbywa zebrania zwyczajne i nadzwyczajne.
   2. Rada Diecezjalnego Instytutu wybiera ze swego grona przewodniczącego zebrania, jego zastępcę i sekretarza, którzy stanowią prezydium zebrania.
   3. Zebrania zwołuje prezes Zarządu Diecezjalnego Instytutu, a z jego mandatu wiceprezes.
   4. Zebrania zwyczajne zwoływane są przynajmniej raz w roku, nadzwyczajne w miarę potrzeby lub na żądanie Asystenta Kościelnego, Komisji Rewizyjnej albo na pisemny wniosek 1/4 członków Rady Diecezjalnego Instytutu. Zebranie Rady powinno być zwołane w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia żądania lub pisemnego wniosku.
   5. Jeżeli urząd prezesa Diecezjalnego Instytutu nie jest obsadzony Zebrania Rady zwołuje Diecezjalny Asystent Kościelny.

Art. 24.

   1. Uchwały Rady Diecezjalnego Instytutu są podejmowane zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Rady.
   2. Głosowanie jest jawne, w sprawach personalnych - tajne.

Art. 25.

   Do kompetencji Rady Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej należy: 1. wybór i odwoływanie członków Zarządu Diecezjalnego Instytutu. 2. wybór i odwoływanie członków Komisji Rewizyjnej, 3. wybór i odwoływanie delegata do Rady Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej, 4. uchwalanie programów działania Akcji Katolickiej w diecezji w uzgodnieniu z Biskupem Diecezjalnym, 5. uchwalanie wysokości i zasad wpłat Parafialnych Oddziałów na rzecz Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej, 6. uchwalanie preliminarza budżetowego Akcji Katolickiej w diecezji, 7. ocena rocznego sprawozdania z działalności Akcji Katolickiej w diecezji, 8. udzielenie absolutorium Zarządowi Diecezjalnego Instytutu, 9. ocena działalności i zatwierdzenie sprawozdań Komisji Rewizyjnej, 10. podejmowanie uchwał w sprawach należących do zakresu działania Akcji Katolickiej w diecezji.

Art. 26.

   W skład Zarządu Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej wchodzą: 1. prezes, 2. 2 wiceprezesów, 3. sekretarz, 4. skarbnik, 5. 1-4 członków.

Art. 27.

   1. Prezesa Zarządu Diecezjalnego Instytutu mianuje Biskup Diecezjalny spośród trzech kandydatów wybranych przez Radę Diecezjalnego Instytutu, przedstawionych przez Diecezjalnego Asystenta Kościelnego.1. 2. Zarząd Diecezjalnego Instytutu, na wniosek prezesa, wybiera ze swego grona wiceprezesów, sekretarza i skarbnika,

Art. 28.

   Zarząd Diecezjalnego Instytutu pod przewodnictwem prezesa kieruje działalnością Akcji Katolickiej w diecezji.

Art.29.

   Prezes Zarządu Diecezjalnego Instytutu reprezentuje Akcję Katolicką działającą w diecezji.

Art. 30.

   Do kompetencji Zarządu Diecezjalnego Instytutu należy: 1. wykonywanie uchwał Rady Diecezjalnego Instytutu, 2. opracowanie programu działalności Akcji Katolickiej w diecezji, 3. zarządzanie majątkiem Akcji Katolickiej działającej w diecezji, 4. przygotowywanie projektu preliminarza budżetowego i bilansu rocznego Akcji Katolickiej w diecezji, 5. powoływanie uchwałą Parafialnych Oddziałów Akcji Katolickiej, 6. koordynacja i kontrola działalności Parafialnych Oddziałów Akcji Katolickiej, 7. składanie rocznych sprawozdań z działalności, przychodów i wydatków Akcji Katolickiej w diecezji, Biskupowi Diecezjalnemu, Radzie Diecezjalnego Instytutu oraz Zarządowi Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej, 8. współpraca z Zarządem Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej, 9. współpraca z innymi stowarzyszeniami diecezjalnymi.

Art. 31.

   1. Komisja Rewizyjna Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej składa się z pięciu członków.
   2. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy: przeprowadzanie przynajmniej raz w roku kontroli finansowej działalności Zarządu Diecezjalnego Instytutu, przedkładanie Radzie i Zarządowi protokołów pokontrolnych wraz z wnioskami, składanie rocznych sprawozdań ze swojej działalności Radzie Diecezjalnego Instytutu, występowanie do Rady Diecezjalnego Instytutu z wnioskami dotyczącymi absolutorium dla Zarządu Diecezjalnego Instytutu, występowanie z żądaniem zwołania nadzwyczajnego zebrania Rady Diecezjalnego Instytutu.

Art. 32.

   1. Akcja Katolicka w diecezji posiada Diecezjalnego Asystenta Kościelnego, który zapewnia łączność stowarzyszenia z Biskupem Diecezjalnym, dba o właściwą formację członków stowarzyszenia oraz czuwa nad czystością doktryny.
   2. Diecezjalnego Asystenta Kościelnego Akcji Katolickiej mianuje Biskup Diecezjalny.
   3. Diecezjalny Asystent Kościelny ma prawo uczestniczenia we wszystkich posiedzeniach Zarządu, Rady i Komisji Rewizyjnej Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej.

Art. 33.

   1. Diecezjalny Asystent Kościelny może zgłosić sprzeciw wobec uchwały Zarządu, Rady dotyczącej spraw wiary i moralności.
   2. Zgłoszenie sprzeciwu zawiesza uchwałę.
   3. O zasadności sprzeciwu rozstrzyga Biskup Diecezjalny.
   4. Uznanie sprzeciwu uchyla uchwałę, oddalenie sprzeciwu nadaje uchwale moc obowiązującą.

Parafialne Oddziały Akcji Katolickiej

Art. 34.

   Zarząd Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej powołuje uchwałą Parafialny Oddział Akcji Katolickiej.

Art. 35.

   Organami Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej są: 1. Walne Zebranie, 2. Zarząd, 3. Komisja Rewizyjna

Art. 36.

   W Walnym Zebraniu ma prawo uczestniczyć każdy członek Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej.

Art. 37.

   1. Walne Zebrania są zwyczajne i nadzwyczajne.
   2. Walne zebrania zwyczajne zwołuje prezes Parafialnego Oddziału przynajmniej raz w roku, nadzwyczajne w miarę potrzeby lub na wniosek Parafialnego Asystenta Kościelnego, Komisji Rewizyjnej albo też na pisemny wniosek 1/4 członków Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej.
   3. Jeżeli urząd prezesa Parafialnego Oddziału nie jest obsadzony walne zebrania zwołuje Parafialny Asystent Kościelny.

Art. 38.

   Do sposobu podejmowania uchwał przez Walne Zebranie Parafialnego Oddziału stosuje się odpowiednio art. 24 statutu.

Art. 39.

   Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Parafialnego Oddziału należy: 1. wybór i odwoływanie członków Zarządu Parafialnego Oddziału, 2. wybór i odwoływanie członków Komisji Rewizyjnej Parafialnego Oddziału, 3. uchwalanie preliminarza budżetowego Parafialnego Oddziału, 4. uchwalanie wysokości składek członkowskich 5. ocena rocznego sprawozdania z działalności Akcji Katolickiej w parafii, 6. udzielanie absolutorium Zarządowi Parafialnego Oddziału, 7. ocena działalności i zatwierdzenie sprawozdań Komisji Rewizyjnej Parafialnego Oddziału, 8. podejmowanie uchwał w sprawach należących do zakresu działania Akcji Katolickiej w parafii.

Art. 40.

   Inicjatywy ponadparafialne podejmowane przez Parafialne Oddziału Akcji Katolickiej muszą być uzgadniane z Zarządem Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej.

Art. 41.

   W skład Zarządu Parafialnego Oddziału wchodzą: 1. prezes, 2. wiceprezes 3. sekretarz, 4. skarbnik, 5. 1-4 członków.

Art. 42.

   1. Prezesa Zarządu Parafialnego Oddziału mianuje Biskup Diecezjalny spośród trzech kandydatów wybranych przez Walne Zebranie, przedstawionych przez Parafialnego Asystenta Kościelnego.
   2. Zarząd Parafialnego Oddziału wybiera ze swego grona wiceprezesa, sekretarza i skarbnika.

Art. 43.

   Prezes Zarządu Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej reprezentuje Parafialny Oddział Akcji Katolickiej w sprawach wewnętrznych stowarzyszenia,

Art. 44.

   Do kompetencji Zarządu Parafialnego Oddziału należy: 1. kierowanie działalnością Akcji Katolickiej w parafii, 2. opracowanie planów działalności Akcji Katolickiej w parafii, w uzgodnieniu z Parafialnym Asystentem Kościelnym, 3. zarządzanie majątkiem Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej, 4. przygotowanie projektu preliminarza budżetowego i bilansu rocznego, 5. zajmowanie stanowiska w bieżących sprawach Akcji Katolickiej w parafii, 6. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania, 7. składanie sprawozdań z działalności Parafialnego Oddziału, z przychodów i wydatków Walnemu Zebraniu Parafialnego Oddziału i Zarządowi Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej. 8. Wnioskowanie do Zarządu Diecezjalnego Instytutu o przyjęcie kandydatów na członków lub skreślenie z listy członków Akcji Katolickiej, 9. wykonywanie uchwał Zarządu Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej i współpraca z nim, 10. współpraca z innymi stowarzyszeniami, ruchami i grupami działającymi w parafii.

Art. 45.

   1. Komisja Rewizyjna Parafialnego Oddziału składa się z trzech członków.
   2. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej Parafialnego Oddziału należy: przeprowadzanie przynajmniej raz w roku kontroli działalności finansowej Zarządu POAK występowanie do Walnego Zebrania i Zarządu POAK z wnioskami pokontrolnymi oraz z żądaniem usunięcia uchybień, składanie rocznych sprawozdań ze swojej działalności Walnemu Zebraniu, występowanie do Walnego Zebrania POAK z wnioskiem dotyczącym absolutorium dla Zarządu POAK. występowanie z żądaniem zwołania nadzwyczajnego Walnego Zebrania POAK

Art. 46.

   1. Parafialny Oddział Akcji Katolickiej posiada Asystenta Kościelnego, który zapewnia łączność Oddziału z Biskupem Diecezjalnym, dba o właściwą formację członków oraz czuwa nad czystością doktryny.
   2. Parafialnym Asystentem Kościelnym jest mianowany przez Biskupa Diecezjalnego z zasady proboszcz parafii, lub w uzasadnionej sytuacji inny kapłan.
   3. Parafialny Asystent Kościelny ma prawo uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu, Walnym Zebraniu i Komisji Rewizyjnej Parafialnego Oddziału.

Art. 47.

   1. Parafialny Asystent Kościelny może zgłosić sprzeciw wobec uchwały Zarządu lub Walnego Zebrania Parafialnego Oddziału w sprawach dotyczących wiary i moralności.
   2. Do zgłoszonego sprzeciwu przez Parafialnego Asystenta Kościelnego stosuje się Art. 33 statutu.

Krajowy Instytut Akcji Katolickiej

Art. 48.

   Organami Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej są: 1. Rada Krajowego Instytutu, 2. Zarząd Krajowego Instytutu, 3. Komisja Rewizyjna

Art. 49.

   1. W skład Rady Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej wchodzą Prezesi Zarządów Diecezjalnych Instytutów Akcji Katolickiej i jeden delegat z każdej diecezji wybrany przez Radę Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej ze swego grona.
   2. Krajowy Asystent Kościelny może powołać w skład Rady innych członków Akcji Katolickiej po konsultacji z biskupem ordynariuszem diecezji, z której pochodzi kandydat.

Art. 50.

   1. Zebrania Rady Krajowego Instytutu są zwyczajne i nadzwyczajne.
   2. Do sposobu zwoływania i prowadzenia zebrań Rady stosuje się Art. 23 statutu

Art. 51.

   Do sposobu podejmowania uchwał przez Radę Krajowego Instytutu stosuje się art. 24 statutu.

Art. 52.

   Do kompetencji Rady Krajowego Instytutu należy: 1. wybór i odwoływanie członków Zarządu Krajowego Instytutu, 2. wybór i odwoływanie członków Komisji Rewizyjnej , 3. uchwalanie wytycznych działania Akcji Katolickiej w Polsce w uzgodnieniu z Krajowym Asystentem Kościelnym Akcji Katolickiej, 4. uchwalanie preliminarza budżetowego Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej, 5. uchwalanie wysokości i zasad wpłat Diecezjalnych Instytutów na rzecz Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej 6. ocena rocznego sprawozdania z działalności Zarządu Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej, 7. udzielanie absolutorium Zarządowi Krajowego Instytutu, 8. ocena działalności i zatwierdzenie sprawozdań Komisji Rewizyjnej Krajowego Instytutu, 9. podejmowanie uchwał w sprawach należących do zakresu działania Akcji Katolickiej w Polsce.

Art. 53.

   W skład Zarządu Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej wchodzą: 1. prezes, 2. dwaj wiceprezesi, 3. sekretarz, 4. skarbnik, 5. 4 członków.

Art. 54.

   1. Prezesa Zarządu Krajowego Instytutu mianuje Konferencja Episkopatu Polski spośród trzech kandydatów wybranych przez Radę Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej, przedstawionych przez Krajowego Asystenta Kościelnego.
   2. Zarząd Krajowego Instytutu wybiera ze swego grona wiceprezesów, sekretarza i skarbnika na wniosek Prezesa.

Art. 55.

   Zarząd Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej koordynuje działalność Akcji Katolickiej w wymiarze ponaddiecezjalnym.

Art. 56.

   Prezes Zarządu Krajowego Instytutu reprezentuje Akcję Katolicką w Polsce.

Art. 57.

   Do kompetencji Zarządu Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej należy: 1. wykonywanie uchwał Rady Krajowego Instytutu, 2. opracowywanie wytycznych dotyczących działalności Akcji Katolickiej w Polsce, 3. zarządzanie majątkiem Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej, 4. przygotowanie projektu preliminarza i bilansu rocznego, 5. składanie rocznych sprawozdań z działalności Krajowego Instytutu z przychodów i wydatków Radzie Krajowego Instytutu i po jej zatwierdzeniu - Konferencji Episkopatu Polski za pośrednictwem Krajowego Asystenta Kościelnego. 6. zajmowanie stanowiska w sprawach dotyczących Akcji Katolickiej w Polsce.

Art. 58.

   1. Komisja Rewizyjna Krajowego Instytutu składa się z 5 członków. 2. Do zadań Komisji Rewizyjnej Krajowego Instytutu 1. 1. 1. 1. 2. stosuje się Art. 31 statutu.

Art. 59.

   1. Akcja Katolicka posiada Krajowego Asystenta Kościelnego, który zapewnia łączność stowarzyszenia z Konferencją Episkopatu Polski, dba o właściwą formację w stowarzyszeniu oraz czuwa nad czystością doktryny.
   2. Krajowego Asystenta Kościelnego mianuje Konferencja Episkopatu Polski spośród swoich członków.
   3. Krajowy Asystent Kościelny ma prawo uczestniczenia we wszystkich posiedzeniach Zarządu, Rady i Komisji Rewizyjnej Krajowego Instytutu.

Art. 60.

   1. Krajowy Asystent Kościelny może zgłosić sprzeciw wobec uchwały Zarządu, lub Rady Krajowego Instytutu w sprawach dotyczących wiary i moralności.
   2. Zgłoszenie sprzeciwu zawiesza uchwałę.
   3. o zasadności sprzeciwu rozstrzyga Konferencja Episkopatu,
   4. Uznanie sprzeciwu uchyla uchwałę, oddalenie sprzeciwu nadaje uchwale moc obowiązującą.

Art. 61.

   Krajowy Asystent Kościelny może zwoływać zebrania Diecezjalnych Asystentów Kościelnych.

Rozdział V

Zasady sprawowania funkcji

Art. 62.

   Działalność organów Akcji Katolickiej w sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem określają regulaminy uchwalane przez te organy, zatwierdzone w diecezji przez biskupa diecezjalnego, a w zakresie ogólnopolskim- przez Krajowego Asystenta Kościelnego Akcji Katolickiej.

Art. 63.

   Kadencja Zarządów, Komisji Rewizyjnych, delegatów do Rady Krajowego Instytutu oraz powołanych członków Rad trwa trzy lata.

Art. 64.

   Członek Zarządu nie może być jednocześnie członkiem Komisji Rewizyjnej.

Art. 65.

   1. Zarząd Diecezjalnego Instytutu, Zarząd parafialnego Oddziału oraz poszczególni członkowie tych Zarządów mogą być odwołani przed upływem kadencji przez Biskupa Diecezjalnego.
   2. Zarząd Krajowego Instytutu oraz poszczególni jego członkowie mogą być odwołani przed upływem kadencji przez Konferencję Episkopatu Polski
   3. Przepisy te stosuje się odpowiednio do Rad Diecezjalnych Instytutów i Rady Krajowego Instytutu oraz do poszczególnych członków tych Rad.

Rozdział VI

Majątek Akcji Katolickiej

Art. 66.

   Majątek Akcji Katolickiej składa się z 1. majątku Diecezjalnych Instytutów 2. majątku Krajowego Instytutu.

Art. 67.

   Majątek Krajowego Instytutu tworzą wpłaty Akcji Katolickiej z poszczególnych diecezji oraz majątek własny. Wysokość wpłat określa regulamin uchwalony przez Radę i zatwierdzony przez Konferencję Episkopatu.

Art. 68.

   Majątek Akcji Katolickiej tworzą: 1. składki członkowskie, 2. darowizny, 3. spadki i zapisy, 4. dochody z własnej działalności gospodarczej, 5. dochody z ofiarności publicznej organizowanej za zgodą Biskupa Diecezjalnego. 6 ruchomości, nieruchomości i dochody z praw majątkowych

Art. 69.

   W sprawach majątkowych Akcję Katolicką reprezentują: na szczeblu krajowym prezes lub zastępca i skarbnik, na szczeblu diecezjalnym prezes lub zastępca i skarbnik.

Rozdział VII

Zmiana statutu i rozwiązanie Akcji Katolickiej

Art. 70.

   Statut Akcji Katolickiej może zmienić Konferencja Episkopatu Polski z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady Krajowego Instytutu uchwalony większością 2/3 głosów przy obecności przynajmniej połowy członków Rady.

Art. 71.

   1. Akcję Katolicką w diecezji lub w parafii może rozwiązać lub czasowo zawiesić Biskup Diecezjalny z własnej inicjatywy, lub na wniosek Rady Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej uchwalony większością 2/3 głosów przy obecności przynajmniej połowy członków Rady.
   2. Likwidatora rozwiązanej w diecezji Akcji Katolickiej wyznacza Biskup Diecezjalny.
   3. W przypadku rozwiązania Akcji Katolickiej w diecezji majątek Diecezjalnego Instytutu, pozostały po likwidacji, staje się własnością diecezji.

Art. 72.

   1. Akcję Katolicką w Polsce może rozwiązać Konferencja Episkopatu Polski z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady Krajowego Instytutu uchwalony większością 2/3 głosów, przy obecności przynajmniej połowy członków Rady.
   2. Likwidatora rozwiązanej Akcji Katolickiej wyznacza Konferencja Episkopatu Polski.
   3. W przypadku rozwiązania Akcji Katolickiej w Polsce majątek Krajowego Instytutu, pozostały po likwidacji, staje się własnością Konferencji Episkopatu Polski.

Art. 73.

   Statut Akcji Katolickiej w Polsce wymaga do jego wejścia w życie zatwierdzenia przez Konferencję Episkopatu Polski.

Rozdział VIII

Przepisy przejściowe

Art. 74.

   1. Kadencja Rady Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej powołanej na podstawie Art. 50 uchylonego Statutu, wygasa z dniem wejścia w życie niniejszego Statutu.
   2. Wciągu dwóch miesięcy od wejścia w życie Statutu, Rady Diecezjalnych Instytutów Akcji Katolickiej dokonają wyboru delegatów do Rady Krajowego Instytutu stosownie do postanowienia Art. 49 p. 1 niniejszego Statutu.

Odnośnik do strony Akcji Katolickiej