Skład Parafialnej Rady Gospodarczej

 1. Banaszewski Hubert
 2. Dąbrowski Ireneusz
 3. Dołęgowski Jan
 4. Dziarnowski Jan
 5. Dziuk Jerzy
 6. Gościcki Paweł
 7. Gzowski Teodor
 8. Makowski Ryszard
 9. Nowakowski Jan
 10. Rudziński Jan
 11. Sadowski Paweł
 12. Muchowski Wiesław
 13. Antosik Lech
 14. Kowalski Grzegorz
 15. Dąbrowski Zbigniew
 16. Grzeszczak Ewa
 17. Tundys Teresa

STATUT PARAFIALNEJ RADY GOSPODARCZEJ

Parafia św. Jana Chrzciciela w Sochocinie

   I. Powołanie Rady

 1. W każdej parafii proboszcz ma obowiązek powołania Parafialnej Rady Gospodarczej, której zadaniem jest owiadczenie pomocy w administrowaniu parafialnym majątkiem kościelnym (KPK kań. 537; 1280).

 2. Parafialna Rada Gospodarcza składa się z trzech lub więcej osób, w zależności od wielkości parafii. Jako normę powinno się przyjąć zasadę reprezentacji zarówno w sensie terytorialnym, jak i społecznym.

 3. Członków Rady wybiera proboszcz według własnego rozeznania, po konsultacji z parafianami. Jednak członkami Rady nie mogą być krewni i powinowaci proboszcza. W skład Rady powinni wchodzić parafianie oddani Kościołowi, cieszący się dobrą opinią oraz powszechnym zaufaniem.

 4. Ustalony przez proboszcza skład Rady zatwierdza dziekan, zaś dla Rad parafii dziekańskich jednostką nadrzędną jest Kuria Diecezjalna.

 5. Przed objęciem funkcji członkowie Rady złożą na ręce proboszcza w czasie Mszy świętej niedzielnej następujące przyrzeczenie: "Ja N.N. przyrzekam Bogu Wszechmogącemu w Trójcy Świętej Jedynemu, że powierzoną mi funkcję członka Rady Gospodarczej będę spełniał według najlepszej swej woli, zgodnie z moim sumieniem i przepisami prawa kościelnego. Tak mi dopomóż Bóg".
  Przysięgę tę wypowiada się na Ewangelię z jej ucałowaniem.

 6. § l. Kadencja Rady trwa pięć lat. Ci sami członkowie mogą być wybierani na następne kadencje.
  § 2. W nadzwyczajnych i uzasadnionych przypadkach proboszcz może odwołać członka Rady, zawiadamiając dziekana i uzasadniając wobec niego swoją decyzję.
  § 3. Na rozwiązanie Rady przed upływem jej kadencji proboszcz powinien uzyskać pisemną zgodę dziekana.
 7. Działalność Rady ustaje po kanonicznym objęciu parafii przez nowego proboszcza, który powinien wybrać Radę w ciągu sześciu miesięcy.

 8. Wakans w składzie Rady uzupełnia proboszcz, informując o tym dziekana.

 9. Członkowie Rady spełniają swoje czynności bezpłatnie.

  II. Kompetencje i działalność Rady

 10. Rada jest organem doradczym i wspomagającym proboszcza. Jej ustalenia stanowią wskazania, które proboszcz powinien uwzględnić.

 11. Do kompetencji Rady Gospodarczej należą wyłącznie sprawy majątkowe i finansowe parafii.

 12. § l. Do proboszcza należy zwoływanie Rady, ustalanie porządku obrad, przewodniczenie obradom, nadzór nad wykonaniem podjętych postanowień i reprezentowanie Rady.
  § 2. W posiedzeniach Rady biorą udział wikariusze parafialni. § 3. Zebrania Rady odbywają się przynajmniej dwa razy w roku.

 13. § l. Wszyscy członkowie Rady powinni być powiadomieni o posiedzeniu Rady.
  § 2. Obrady odbywają się w urzędowych pomieszczeniach parafii. § 3. Uczestnicy posiedzeń zobowiązani są do zachowania tajemnicy służbowej, chyba że z natury poszczególnych postanowień wynika ich publiczny charakter.

 14. Rada wybiera spośród siebie sekretarza, który sporządza protokóły z poszczególnych posiedzeń.

 15. Rada pomaga w zarządzie majątkiem parafialnym w zależności od biskupa diecezjalnego, a w szczególności:
  a) czuwa nad całością inwentarza kościelnego i beneficjalnego, zwłaszcza przy zmianie na stanowisku proboszcza;
  b) służy proboszczowi pomocą przy wykonywaniu podjętych zadań, jak budowa nowych czy remont starych obiektów kościelnych, wyszukiwanie, zakup oraz przewóz potrzebnych materiałów budowlanych, sprawowanie nadzoru przy robotach, pomoc w zdobywaniu i pozyskiwaniu ośrodków finansowych, pomoc w znalezieniu potrzebnych fachowców, w prowadzeniu gospodarstwa, wydzierżawianiu gruntów itp.;
  c) służy radą w ocenie inicjatyw oraz projektów wnoszonych pod obrady, opiniując ich celowość i możliwości realizacyjne;
  d) informuje parafian, zwłaszcza w swoim środowisku, o potrzebach i zamierzeniach inwestycyjnych parafii, ustalonych na zebraniu Rady, a także informuje proboszcza o społecznym odbiorze tych zamierzeń wśród parafian;
  e) opiniuje warunki pracy i płacy stałych i czasowych pracowników kościelnych, angażowanych przez proboszcza, oraz ich zwalniania z pracy i zatrudniania nowych.

 16. W szczególny sposób powierza się członkom Rady opiekę nad majątkiem parafialnym w nadzwyczajnych okolicznościach:
  a) w razie śmierci proboszcza, gdy brak w parafii formalnego zastępcy, radni niezwłocznie powiadamiają dziekana, strzegąc własności parafialnej;
  b) podobnie w przypadkach losowych, jak pożar, kradzież itp., zaistniałych podczas nieobecności proboszcza, członkowie Rady powinni otoczyć szczególną opieką i troską dobra materialne i podjąć w imieniu proboszcza właściwe działania zabezpieczające.

 17. Różnice stanowisk, jakie mogą powstać między proboszczem a członkami Rady, rozstrzyga dziekan jako instancja nadrzędna, zaś Kuria Diecezjalna jako instancja ostateczna.